Danışmanlık ve Hukuk ile ilgili her tür sorununuz için bizi arayabilirsiniz!
Arabuluculuk Hizmetleri

arabuluculuk hizmetleri

Aktürk Hukuk Bürosu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Maddi-manevi tazminat
 • Borç-alacak ilişkisi 
 • Sigorta koop.sorumluluğu – zarar tazmini 
 • Mal rejimi 
 • Nafaka 
 • Kira alacağı 
 • Zarar tazmini 
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 • Miras taksimi 
 • Ortaklığın feshi 
 • Tahliye 
 • Tapu iptali ve tescil
 • Ön alım hakkının kullanılması 
 • Taşınmaz taksimi 
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık 
 • Taşınmaz devri 
 • Ticari ortaklıktan ayrılma 
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 
 • Yerine getirme 
 • Taşınır devri 
 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık 
 • Aile hukuku (nişan bozulması) 
 • Ecrimisil – meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme 
 • Maddi-manevi tazminat 
 • Katılma alacağı 
 • Taşınır iadesi 
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi 
 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda )
Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu; kamulaştırma hukuku kapsamında, adli yargıda görülmekte olan kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları, acele kamulaştırma davaları, kamulaştırmasız el atma davaları ve idari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davaların takibini yoğun şekilde sağlamaktadır.

Diğer taraftan kamulaştırmaya konu edilen taşınmaz maliklerinin vekili olarak takip ettiğimiz dava ve süreçlerde taşınmazların hak ettiği değeri bulması ve müvekkillerimiz bakımından mağduriyet oluşmaması için hizmet sağlamaktayız.

Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan ilkelerin somut olaya uygulanması, somut olaya uygun doğru emsal tespitlerinin yapılması, somut olaya konu taşınmazın değerini etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınması esasları gibi dinamiklere sahip bu kamulaştırma davalarında amacımız, kamulaştırma ile ortaya çıkan mağduriyeti minimuma indirgemek ve dava konusu taşınmazların gerçek değerlerinin tespit edilmesinde yol gösterici olmaktır.

 • Kamulaştırma bedel tespit ve tescil davaları
 • Acele kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • İdari yargıda görülmekte olan kamulaştırmanın iptaline yönelik davalar
Gayrimenkul Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu; mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermenin yanı sıra gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış bir kadroya sahiptir. Ayrıca büromuz, emlak sektörünün her alanında alım, satım, kiralama gibi çeşitli birçok işlemde ve bunlara dair görüşmelerde müvekkillerimizi temsil etmektedir. Gayrimenkul alanında müvekkil portföyümüz yabancı ve yerli birçok yatırımcıyı içermektedir.

 • Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
 • Gayrimenkuller üzerindeki ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu davası)
 • Ecrimisil davaları
 • Tapu iptal davaları
 • Tapu işlemleri
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
 • Alım – Satım  sözleşmeleri
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Yabancıların mülk edinmesi
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu, şirketlerin Ticaret Hukukunda ticari işletme, tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık konularına ilişkin sorunlarına çözüm bulmaktadır. Adi, Anonim, Kolektif, Komandit, Limited Şirketlere ve Kooperatif Ortaklıklarına ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu Ana Sözleşmeleri
 • Şirket Birleşmeleri, Devralmaları ve Alım Satımları
 • Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali
 • Sermaye Artırımları ve İndirimleri
 • Hisse/Malvarlığı Satış ve Devir Sözleşmeleri
 • Ortak Girişim ve Ortaklık Sözleşmeleri
 • Acentelik Distribütörlük, Franchise Sözleşmeleri
 • Satış ve Satın Alma Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama, Taşıma, Lisans Sözleşmeleri
 • Kredi, İnşaat ve İş Sözleşmeleri
 • Yönetim Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri
 • Haksız Rekabetin Önlenmesi
 • Hukuki İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
 • Sermaye artırımları/indirimleri
 • Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • Haksız rekabetin önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
 • Hukuki durum tespit raporlaması (Due Diligence)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek vermektedir.

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • İşçi – İşveren arasında doğabilecek bütün hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, işçi veya işveren lehine danışmanlık
İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.
 
Aktürk Hukuk Bürosu tarafından  İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
 • İflas Erteleme
 • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi
Miras Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu, miras hukuku ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyu, ecrimisil, vakıf kurulması, ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

 • Veraset ilamı alınması
 • Vasiyetname düzenlenmesi
 • Vasiyetnamenin iptali
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaası davaları açılması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Aile Hukuku

Aktürk Hukuk Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Aktürk Hukuk Bürosu tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlemesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.
Ceza Hukuku

Ülkemizde Ceza Hukuku temel mevzuatını; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlardaki suç tanımları ve ceza hükümleri oluşturmaktadır. Özetle; suç, Kanunda tanımlanan niteliklere sahip, kasten ya da taksirle gerçekleştirilebilecek, hukuka aykırı fiillerdir. Ceza ise suç teşkil eden fiillerin sahiplerine uygulanan yaptırımlardır. Savcılık soruşturması, mahkeme kovuşturması ile itiraz, istinaf ve temyiz aşamalarında sürecin ceza hukuku alanında bilgi sahibi bir avukatlık bürosu tarafından takibi ve temsili, kişilerin haklarının savunulması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Aktürk Hukuk Bürosu olarak; Ceza Hukuku alanında şikâyet, ihbar, katılma dilekçelerini hazırlama, kolluk kuvvetleri ile Başsavcılık bürolarında ifade verilmesinde hazır bulunma, ceza davalarında müşteki vekili veya sanık müdafii olarak temsil etme hizmetleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra Aktürk Hukuk Bürosu olarak; takipsizlik, tutuklama ve adli kontrol kararları ile ceza yargılaması sonucu verilen nihai kararlara karşı kanun yollarına başvurulması, gerektiğinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne itiraz ve başvuru da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

 
Tüketici Hukuku

“Tüketici” kavramı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi olarak ifade etmektedir. Bu kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısında ise tüketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak ifade edilmiştir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan ayrı olarak Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkındaki Yönetmelik, Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Devre Tatil Sözleşmeleri Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bu konuyu düzenleyen hukuki metinlerdir. Aktürk Hukuk Bürosu’nda, Tüketici Hukuku alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık yapılmaktadır.

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

 

Aktürk Hukuk Bürosu, farklı  sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda  geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
 
Aktürk Hukuk Bürosu tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü
 • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
 • Vergi Uzlaşmaları
 • Vergi Cezalarının İptali
 • Yabancı şirketlere ve bireylere danışmanlık hizmeti
 • Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ilgili danışmanlık hizmeti
 • Bankacılık vergileri hakkında danışmanlık
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Son zamanlarda özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlık başvurularında gözle görülür bir artış olmakla birlikte, Türkiye ne yazık ki yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili olarak yumuşak ve kolay bir prosedür sunmamaktadır. Aktürk Hukuk Bürosu, bu çerçevede Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
 • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi
 • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi

Bütün Hakları Saklıdır © 2020